icon

Загальнопедагогічні модулі та модулі з психології

Технології створення та супроводження персонального веб-ресурсу вчителя (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Тексти нової природи на уроках «Нової української школи» (Гич Г. М.)

Мовна й мовленнєва компетентності педагога Нової української школи (Кузнєцова А. М.)

Розвиток критичного мислення учнів базової середньої освіти (Півень Г. Г.)

Формування медіакомпетентості сучасного педагога (Крячко Т. П.)

Ефективна міжособистісна взаємодія та професійне спілкування педагогів: комунікативний тренінг (Хозраткулова І. А.)

Формуємо інклюзивну компетентність в освіті (Пінюгіна К. О.)

Технології візуалізації навчальної інформації (слайдові презентації) (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Розвиток особистості та її педагогічна корекція засобами літератури (Лукьяненко Д. В.)

Керівник/Учитель Нової української школи - лідер освітніх інновацій (Голубченко Т. Д.)

Методика створення та проведення освітніх веб-квестів (Богданова О. О., Захар О. Г.)

Організація навчального процесу в іклюзивному класі: професійний тандем учителя та асистента вчителя; діяльність команди психолого-педагогічного супроводу (Гейко Т. М.)

Реалізація міжпредметної інтеграції в освітньому процесі (Сокуренко О. О.)

Технології візуалізації навчальної інформації (інфографіка) (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Державомовна компетентність педагога Нової української школи (Лукьяненко Д. В.) (20.05.2019 - м. Первомайськ)

Урок критичного мислення (для вчителів гуманітарного циклу предметів) (Півень Г. Г.)

Арт-терапія в роботі практичного психолога та соціального педагога (Хозраткулова І. А.)

Від освітнього менеджера до лідера освітньої команди Нової української школи (Голубченко Т. Д.)

Створення аналітичної та звітної педагогічної інформації за допомогою електронних таблиць (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Культура писемного ділового спілкування сучасного освітянина (Лукьяненко Д. В.)

Міф і символ в українській культурі (Лозко Г. С.)

Маніпуляції та фейки в мас-медіа (Крячко Т. П.)

Урок критичного мислення (для вчителів природничо-математичного циклу) (Півень Г. Г.)

Основи підтримки життя. Домедична допомога при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах (Учень С. М.)

Подолання маніпуляції та насилля у шкільному середовищі. Формування асертивності (Хозраткулова І. А.)

Національно-патріотичне виховання в контексті Нової української школи (Гладун В. В.)

Імідж педагога НУШ (Перепелиця О. В.)

Мистецтво гармонійної комунікації в колективі (Голубченко Т. Д.)

Підвищення професійної компетентності педагогів засобами Google інструментів (Олійник Л. М.)

Захист прав людини в Інтернеті (Бундюченко Т. В.)

Організація системи психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання (Шашлова А. Л.)

Дизайн освітнього середовища (Перепелиця О. В.)

Ідеологія національного самозбереження в умовах гібридної війни (Лозко Г. С.)

Статеве виховання дітей від народження до 18 років (Олійник Л. М.)

Профілактика емоційного вигорання педагога (Хозраткулова І. А.)

Педагогічні умови збереження здоров’я учнів і вчителів (Лисиця Г. Г.)

Сучасне чи модне? Навчаюся приймати оптимальні рішення (Голубченко Т. Д.)

Збереження і відновлення здоров’я дітей в умовах Нової української школи (Єрмілов В. С.)

Створення та використання інтерактивних онлайнових вправ у навчанні (Захар О. Г., Богданова О. О.)

Тренінг «Розвиток емоційного інтелекту учнів» (Півень Г. Г.)

Домедична допомога в екстрених умовах (Учень С. М.)

Вивчення особливостей розвитку дитини для моделювання гнучкого освітнього процесу (Бавольська О. В.)

Педагогіка тексту і читання у Новій українській школі (Гич Г. М., Лукьяненко Д. В.)

Структура та рівні професійно-педагогічної компетентності (Лисиця Г. Г.)

Використання традицій української етнопедагогіки в освітньому процесі (Волос О. В.)

Безпечний простір: формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів (Алхімова К. Ю.)

Онлайн-інструменти в діяльності вчителя (Богданова О. О.)

Методи та прийоми навчання дитини з розладами аутистичного спектру в закладі освіти (Дмитрієва О. В.)

Тайм-менеджмент: ефективно управляю часом (Голубченко Т. Д,)

Інтерактивні методи викладання:практичні поради сучасному вчителю (Гладун В. В.)

Учні «нової грамотності» у Новій українській школі (Гич Г. М.)

Ґендерна рівність в Україні як чинник побудови європейської країни (Гладун В. В.)

Шкільний учитель – комп’ютерний ас (Богданова О. О.)

Формування STEM- компетентностей як умова успішної самореалізації учасників освітнього процесу (Клименко Л. О., Ліскович О. В., Мироненко І. В.)

Рухливі ігри як метод оздоровлення та активного відпочинку учнівської молоді (Череповська Г. О.)

Мотиваційний скрайбінг у навчанні та вихованні (Бабійчук В. Г. )

Методика створення інтерактивного навчального контенту з інтерактивними вправами (Бабійчук В. Г.)

Мова ворожнечі в масмедіа (Крячко Т. П.)

-

Організація просвітницької роботи в ЗЗСО з питань мінної небезпеки

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ІЗ ГЕОГРАФІЇ


icon

Вчителі української мови та літератури

Предметно-методична компетентність сучасного вчителя української мови (Кузнєцова А. М.)

Сучасні освітні технології на уроці української мови (Кузнєцова А. М.)

Демонстраційні засоби навчання на уроці української мови (Діордіца Д. П.)

Модуль передбачає отримання теоретичних знань, формування і розвиток практичних умінь учителів-філологів
щодо використання візуальних засобів навчання на уроці української мови, що будуть ефективними для формування й
розвитку ключових компетентностей учнів. Ефективне використанн...


icon

Вчителі російської мови та зарубіжної літератури

Компетентнісно-діяльнісний урок зарубіжної літератури (Пономаренко Г. В.)


icon

Вчителі англійської мови

Планування уроків з урахуванням очікуваних результатів учіння (Брєдіхіна І. В.)


icon

Вчителі математики

ЗНО з математики: проблеми, перспективи, підготовка (Махровська Н. А.)

Удосконалення математичної грамотності учнів засобами міжпредметних зв’язків із фізикою та астрономією (Ліскович О. В.)

GeoGebra: живі креслення на уроках математики (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Завдання з параметрами: рівняння, нерівності та їх системи (Махровська Н. А.)

Математика і життя: нова українська школа (Махровська Н. А.)


icon

Вчителі фізики, астрономії

Нормативне та навчально-методичне забезпечення викладання фізики та астрономії в ЗЗСО (Ліскович О. В.)

Розроблення компетентнісно орієнтованих завдань із фізики (Ліскович О. В.)

Формування предметної компетентності учнів у процесі вивчення фізики (Ліскович О. В.)

Методика використання фізичних задач в освітньому процесі (Ліскович О. В.)


icon

Вчителі біології

Сучасні ІКТ-технології на уроках біології (Мироненко І. В.)

Дивосвіт квантової біології (Мироненко І. В.)

Екологічна грамотність як умова здорового життя людини (Мироненко І. В.)

Метод моделювання в освітньому процесі з біології (Мироненко І. В.)

Реалізація діяльнісного підходу в освітньому процесі з біології (Мироненко І. В.)


icon

Вчителі хімії


icon

Вчителі природознавства

Реалізація змістових ліній навчальних програм курсу «Природознавство. 5 клас» (Клименко Л. О.)


icon

Вчителі інформатики

Методика технологічного навчання інформатики (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Формування алгоритмічної культури на основі мови програмування С++ (Махровська Н. А.)

Scratch: від 0 до гуру (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Учителю інформатики: програмування. Основи (частина 1) (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Учителю інформатики: програмування. Middle (частина 2) (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Застосування сайтів з онлайн-перевіркою в роботі вчителя інформатики (Махровська Н. А.)

Структури даних та їх реалізація (Махровська Н. А.)

Обробка даних засобами MS Excel (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)


icon

Вчителі трудового навчання, технологій

Основи 3D-моделювання (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)


icon

Вчителі історії, правознавства

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» навчальних програм із суспільствознавчих дисциплін (Клименко Л. О.)

Актуальні проблеми історії України ХХІ століття (Бундюченко Т. В.)

Використання хмарних сервісів у роботі вчителя-суспільствознавця (Гладун В. В., Іртищева О. А.)

Ціннісний компонент в процесі викладання історії у старшій школі (Суріна Г. Ю.)

Особливості культурно-освітнього розвитку Миколаївщини ХХІ століття (Бундюченко Т. В.)

Боги і народи: етносоціальний вимір (Лозко Г. С.)

Дидактичні ігри на уроках історії (Гладун В. В.)


icon

Вчителі музичного, образотворчого мистецтв

Компетентнісно-діяльнісна парадигма викладання мистецтва і художньої культури (Петренко О. М.)

Сучасні художньо-педагогічні технології на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» Нової української школи (Кібалова Т. В.)

Формування в учнів компетентностей у природничих науках і технологіях засобами мистецтвознавчих дисциплін (Клименко Л. О.)

Художні техніки і матеріали на уроках мистецтва в школі (Крик Д. О.)

-


icon

Вчителі фізичної культури


icon

Вчителі основ здоров'я

Методика навчання життєвим навичкам за проектом «Вчимося жити разом (Погорєлова Л. В.)

Хвороби цивілізації та профілактика захворювань, що набули соціального значення (Єрмілов В. С.)


icon

Вчителі початкових класів

Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому процесі початкової школи (Продан Л. А.)

Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи (розробка авторських ігор) (Сокуренко О. О.)

Використання квест-технології в освітньому процесі початкової школи (Міленіна Г. С.)

Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок молодших школярів (Продан Л. А.)

Наукові основи представлення природничої складової інтегрованого курсу Нової початкової школи «Я досліджую світ» (Клименко Л. О., Ліскович О. В.)

Формування комунікативної компетентності учнів початкових класів на уроках та в позакласній діяльності (Степанець Н. М.)

Використвання технологій Кюізенера та Воскобовича в освітньому процесі 1 класу (Міленіна Г. С.)

Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів в умовах НУШ (Олійник Л. М.)

Феномен креативності та чинники її розвитку в молодших школярів (Сокуренко О. О.)

Формування в молодших школярів уміння вчитися ( Степанець Н. М.)

Особливості та фактори розвитку і виховання молодших школярів покоління Z (Лисиця Г. Г.)

Тренінг «Формування соціальної компетентності учнів початкової школи» (Півень Г. Г.)

Формувальне оцінювання навчальних досягнень молодших школярів: від експерименту до практики (Степанець Н. М.)


icon

Вихователі закладів дошкільної освіти

Інноваційні технології дошкільної освіти (Міленіна Г. С.)

Розвиток емоційного інтелекту вихованців дошкільних закладів освіти (Півень Г. Г.)

Використання квест-технології в освітньому процесі закладів дошкільної освіти (Міленіна Г. С.)

Розвиток конструкційних здібностей та вмінь з LEGO (Продан Л. А.)

Технології психолого-педагогічного та корекційно-розвивального супроводу дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю в закладі дошкільної освіти (Бавольська О. В.)


icon

Вихователі груп продовженого дня


icon

Керівники гуртків закладів позашкільної освіти


icon

Вчителі-дефектологи


icon

Методисти науково-методичних установ


icon

Керівники закладів освіти

Моделювання внутрішньої системи якості закладу освіти (Кулешова О. А.) 07.05 - для м. Южноукраїнськ; 14.05 - (Доманівський район, Доманівська ОТГ).

Проектування освітніх програм закладу загальної середньої освіти (Стойкова В. В.)


Вчителі географії

Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» в оновлених навчальних програмах із географії (Слюсар О. І.)


Учителі початкових класів, учителі інформатики

Навчаємо програмування з дитинства (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)


Вчителі природничих дисциплін

Оздоровлення дітей природними фізичними факторами (Єрмілов В. С.)

Інтегрований курс «Природничі науки»: ефективні методики викладання (Клименко Л. О., Ліскович О. В., Мироненко І. В.)


Вчителі мовно-літературних дисциплін

Формування в учнів компетентностей у природничих науках і технологіях засобами мовно- літературних дисциплін (Клименко Л. О.)

Від літературознавчої пропедевтики до теорії літератури: тренінг із використанням наочних засобів навчання (Шуляр В. І.)


Педагоги-організатори

Форми і методи національно-патріотичного виховання учнівської молоді (Вітковська О. Д.)