icon

Загальнопедагогічні модулі та модулі з психології

Технології створення та супроводження персонального веб-ресурсу вчителя (Тихонова Т. В)

Тексти "нової природи" як елементи компетентнісно-діяльнісного уроку (Гич Г. М.)

Мовна й мовленнєва компетентності педагога Нової української школи (Кузнєцова А. М.)

Ефективна міжособистісна взаємодія та професійне спілкування педагогів: комунікативний тренінг (Хозраткулова І. А.)

Формуємо інклюзивну компетентність в освіті (Пінюгіна К. О.)

Технології візуалізації навчальної інформації (слайдові презентації) (Тихонова Т. В.)

Розвиток особистості та її педагогічна корекція засобами літератури (Лукьяненко Д. В.)

Методика створення та проведення освітніх вебквестів (Богданова О. О. (03.12.2019), Захар О. Г.(12.12.2019)

Організація навчального процесу в іклюзивному класі: професійний тандем учителя та асистента вчителя; діяльність команди психолого-педагогічного супроводу (Гейко Т. М.)

Реалізація міжпредметної інтеграції в освітньому процесі (Сокуренко О. О.)

Технології візуалізації навчальної інформації (інфографіка) (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Державомовна компетентність педагога Нової української школи, м. Первомайськ (28, 29 жовтня), м. Вознесенськ (31 жовтня) (Лукьяненко Д. В.)

Арттерапія в роботі практичного психолога та соціального педагога (Хозраткулова І. А.)

Створення аналітичної та звітної педагогічної інформації за допомогою електронних таблиць (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Культура писемного ділового спілкування сучасного освітянина (Лукьяненко Д. В.)

Основи підтримки життя. Домедична допомога при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах (Учень С. М.)

Подолання маніпуляції та насилля у шкільному середовищі. Формування асертивності (Хозраткулова І. А.)

Національно-патріотичне виховання в контексті Нової української школи (Гладун В. В.)

Підвищення професійної компетентності педагогів засобами гугл-інструментів (Олійник Л. М.)

Права та обов'язки людини в Інтернеті (Бундюченко Т. В.)

Організація системи психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання (Шашлова А. Л.)

Статеве виховання дітей від народження до 18 років (Олійник Л. М.)

Профілактика емоційного вигорання педагога (Хозраткулова І. А.)

Педагогічні умови збереження здоров’я учнів і вчителів (Лисиця Г. Г.)

Створення та використання інтерактивних онлайнових вправ у навчанні (Богданова О. О.)

Домедична допомога в екстрених умовах (Учень С. М.)

Вивчення особливостей розвитку дитини для моделювання гнучкого освітнього процесу (Бавольська О. В.)

Педагогіка тексту і читання у Новій українській школі (Гич Г. М., Лукьяненко Д. В.)

Структура та рівні професійно-педагогічної компетентності (Лисиця Г. Г.)

Використання традицій української етнопедагогіки в освітньому процесі (Волос О. В.)

Безпечний простір: формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів (Алхімова К. Ю.)

Онлайн-інструменти в діяльності вчителя (Богданова О. О.)

Методи та прийоми навчання дитини з розладами аутистичного спектру в закладі освіти (Дмитрієва О. В.)

Інтерактивні методи викладання:практичні поради сучасному вчителю (Гладун В. В.)

Учні «нової грамотності» у Новій українській школі (Гич Г. М.)

Ґендерна рівність в Україні як чинник побудови європейської країни (Гладун В. В.)

Шкільний учитель – комп’ютерний ас (Богданова О. О.)

Формування STEM- компетентностей як умова успішної самореалізації учасників освітнього процесу (Клименко Л. О., Ліскович О. В., Мироненко І. В.)

Рухливі ігри як метод оздоровлення та активного відпочинку учнівської молоді (Череповська Г. О.)

Організація просвітницької роботи в ЗЗСО з питань мінної небезпеки (Учень С. М.)

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ІЗ ГЕОГРАФІЇ (Слюсар О. І.)

Формування громадянських компетентностей учнів як профілактика шкільного булінгу (Клименюк Н. В.)

Основи сім'ї. Формування життєвих компетентностей у старшокласників з питань шлюбу, сім'ї та усвідомленого батьківства (методичні сценарії навчальних знань) ( Клименюк Н. В.)

Здоровий учень - здоровий педагог: так, ні чи навпаки? (Лисиця Г. Г.)

Формування в учнів компетентностей у природничих науках і технологіях під час вивчення суспільствознавчих дисциплін (Клименко Л. О.)

Ситуативне виховання як засіб формування соціальної компетентності учнів Нової української школи (на прикладі кейсів) (Клименюк Н. В.)

Смислове читання як основа "нової грамотності" (Гич Г. М.)

Сучасні ІКТ-технології та можливості Інтернету в роботі вчителя, місто Первомайськ (Махровська Н. А.)

Закордонний досвід організації освіти на сучасному етапі (Ніколаєв І. Є.)

Культурологічна компетентність як складова загальнокультурної компетентності педагога Нової української школи (Мицик С. В.)

Компетентнісний підхід до формування медіаграмотності в умовах Нової української школи (Бундюченко Т. В.)

Традиційна побутова культура українців: еволюційнийпроцес (XVIII - XX ст. ) (Волос О. В.)

Нові форми оцінювання громадянської та соціальної компетенції здобувачів освіти (Гладун В. В.)

Excel: використовуємо правильно (Домаскіна М. А.)

Анотація

Створення інтерактивних аркушів (Богданова О. О.)

Анотація

Формування мовленнєвих компетенцій у дітей з порушенням психофізичного розвитку (Дмитрієва О. В.)


icon

Вчителі української мови та літератури

Предметно-методична компетентність сучасного вчителя української мови (Кузнєцова А. М.)

Сучасні освітні технології на уроці української мови (Кузнєцова А. М.)

Демонстраційні засоби навчання на уроці української мови (Діордіца Д. П.)

Модуль передбачає отримання теоретичних знань, формування і розвиток практичних умінь учителів-філологів
щодо використання візуальних засобів навчання на уроці української мови, що будуть ефективними для формування й
розвитку ключових компетентностей учнів. Ефективне використанн...

Контекстне вивчення художніх творів у курсі української та зарубіжної літератури (Гладишев В. В.)

Анотація

Методичний інструментарій учителя літератури Нової української школи, місто Первомайськ (Лукьяненко Д. В.)

Формування компетентного читача нової української школи (5-8 класи, засобами візуального посібника) (Шуляр В. І.)

Анотація


icon

Вчителі російської мови та зарубіжної літератури

Компетентнісно-діяльнісний урок зарубіжної літератури (Пономаренко Г. В.)


icon

Вчителі англійської мови

Планування уроків з урахуванням очікуваних результатів учіння (Брєдіхіна І. В.)

Технології створення та супроводження персонального вебресурсу вчителя (для вчителів англійської мови) (Тихонова Т. В.)


icon

Вчителі математики

ЗНО з математики: проблеми, перспективи, підготовка (Махровська Н. А.)

Удосконалення математичної грамотності учнів засобами міжпредметних зв’язків із фізикою та астрономією (Ліскович О. В.)

GeoGebra: живі креслення на уроках математики (Тихонова Т. В.)

Завдання з параметрами: рівняння, нерівності та їх системи (Махровська Н. А.)

Математика і життя: нова українська школа (Махровська Н. А.)

Ключові уміння XXI століття (Рогожинська Е. К.)

Анотація


icon

Вчителі фізики, астрономії

Нормативне та навчально-методичне забезпечення викладання фізики та астрономії в ЗЗСО (Ліскович О. В.)

Розроблення компетентнісно орієнтованих завдань із фізики (Ліскович О. В.)

Формування предметної компетентності учнів у процесі вивчення фізики (Ліскович О. В.)

Методика використання фізичних задач в освітньому процесі (Ліскович О. В.)

Фізичний експеримент - універсальний метод формування предметної компетентності учнів (Клименко Л. О., Ліскович О. В.)


icon

Вчителі біології

Сучасні ІКТ-технології на уроках біології (Мироненко І. В.)

Дивосвіт квантової біології (Мироненко І. В.)

Екологічна грамотність як умова здорового життя людини (Мироненко І. В.)

Метод моделювання в освітньому процесі з біології (Мироненко І. В.)

Реалізація діяльнісного підходу в освітньому процесі з біології (Мироненко І. В.)


icon

Вчителі хімії

Формування в учнів компетентностей у природничих науках і технологіях в освітньому процесі з хімії (Клименко Л. О., Кравченко А. М.)


icon

Вчителі природознавства

Реалізація змістових ліній навчальних програм курсу «Природознавство. 5 клас» (Клименко Л. О.)


icon

Вчителі інформатики

Методика технологічного навчання інформатики (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Формування алгоритмічної культури на основі мови програмування С++ (Махровська Н. А.)

Scratch: від 0 до гуру ( Домаскіна М. А.)

Учителю інформатики: програмування. Основи (частина 1) (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Учителю інформатики: програмування. Middle (частина 2) (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Застосування сайтів з онлайн-перевіркою в роботі вчителя інформатики (Махровська Н. А.)

Структури даних та їх реалізація (Махровська Н. А.)

Обробка даних засобами MS Excel (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Бази даних. І частина (проектування та створення реляційної бази даних) (Погромська Г. С.)

Бази даних. ІІ частина (робота з об'єктами бази даних, мова SQL) (Погромська Г. С.)


icon

Вчителі трудового навчання, технологій

Основи 3D-моделювання ( Домаскіна М. А.)


icon

Вчителі історії, правознавства

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» навчальних програм із суспільствознавчих дисциплін (Клименко Л. О.)

Актуальні проблеми історії України ХХІ століття (Бундюченко Т. В.)

Використання хмарних сервісів у роботі вчителя-суспільствознавця (Гладун В. В.)

Ціннісний компонент в процесі викладання історії у старшій школі (Суріна Г. Ю.)

Особливості культурно-освітнього розвитку Миколаївщини ХХІ століття (Бундюченко Т. В.)

Дидактичні ігри на уроках історії (Гладун В. В.), 16 жовтня (МОІППО); 28 жовтня (м. Первомайськ)

Формування інформаційної компетентності здобувачів освіти засобами краєзнавчого матеріалу (Бундюченко Т. В.)

Соціально-політичні теорії ХХ-ХХІ століть (Суріна Г. Ю.)

Компетентнісний підхід як основа становлення моделі учителя суспільствознавця Нової української школи (Іртищева О. А.)

анотація


icon

Вчителі музичного, образотворчого мистецтв

Компетентнісно-діяльнісна парадигма викладаннямистецьких дисциплін (Петренко О. М.)

Сучасні художньо-педагогічні технології на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» Нової української школи (Кібалова Т. В.)

Формування в учнів компетентностей у природничих науках і технологіях засобами мистецтвознавчих дисциплін (Клименко Л. О.)

Художні техніки і матеріали на уроках мистецтва в школі (Крик Д. О.)

-


icon

Вчителі фізичної культури


icon

Вчителі основ здоров'я

Методика навчання життєвим навичкам за проектом «Вчимося жити разом (Погорєлова Л. В.)


icon

Вчителі початкових класів

Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому процесі початкової школи (Продан Л. А.)

Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи (розробка авторських ігор) (Сокуренко О. О.)

Використання квест-технології в освітньому процесі початкової школи (Міленіна Г. С.)

Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок молодших школярів (Продан Л. А.)

Наукові основи представлення природничої складової інтегрованого курсу Нової початкової школи «Я досліджую світ» (Клименко Л. О., Ліскович О. В.)

Формування комунікативної компетентності молодших школярів (Степанець Н. М.)

Використвання технологій Кюізенера та Воскобовича в освітньому процесі 1 класу (Міленіна Г. С.)

Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів в умовах НУШ (Олійник Л. М.)

Феномен креативності та чинники її розвитку в молодших школярів (Сокуренко О. О.)

Формування в молодших школярів уміння вчитися ( Степанець Н. М.)

Особливості та фактори розвитку і виховання молодших школярів покоління Z (Лисиця Г. Г.)

Формувальне оцінювання навчальних досягнень молодших школярів: від експерименту до практики (Степанець Н. М.)

Мнемотехніка та інфографіка - інструмент для запам'ятовування (Ісаєв В. О.)

Анотація


icon

Вихователі закладів дошкільної освіти

Інноваційні технології дошкільної освіти (Міленіна Г. С.)

Використання квест-технології в освітньому процесі закладів дошкільної освіти (Міленіна Г. С.)

Розвиток конструкційних здібностей та вмінь з LEGO (Продан Л. А.)

Технології психолого-педагогічного та корекційно-розвивального супроводу дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю в закладі дошкільної освіти (Бавольська О. В.)


icon

Вихователі груп продовженого дня


icon

Керівники гуртків закладів позашкільної освіти


icon

Вчителі-дефектологи


icon

Методисти науково-методичних установ

Система організації методичної роботи закладів освіти в умовах кадрової автономії (Бурлака Т. Ю.)

анотація


icon

Керівники закладів освіти

Моделювання внутрішньої системи якості закладу освіти (Кулешова О. А.)

Проектування освітніх програм закладу загальної середньої освіти (Стойкова В. В.)

Формування необхідних компетентностей для участі у здійснені публічних закупівель у закладах освіти ( Дроздова Н. Г.)

Розвиток управлінських здібностей керівника школи або управління особистою ефективністю (Федосова А. О.)

Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень керівником школи (Федосова А. О.)

Ефективна управлінська комунікація (Федосова А. О.)


Вчителі географії

Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» в оновлених навчальних програмах із географії (Слюсар О. І.)

Формування в учнів компетентностей у природничих науках в освітньому процесі з географії Клименко Л. О., Ліскович О. В.)


Учителі початкових класів, учителі інформатики

Навчаємо програмування з дитинства (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)


Вчителі природничих дисциплін

Інтегрований курс «Природничі науки»: ефективні методики викладання (Клименко Л. О., Ліскович О. В., Мироненко І. В.)


Вчителі мовно-літературних дисциплін

Формування в учнів компетентностей у природничих науках і технологіях засобами мовно- літературних дисциплін (Клименко Л. О.)

Від літературознавчої пропедевтики до теорії літератури: тренінг із використанням наочних засобів навчання (Шуляр В. І.)


Педагоги-організатори

Форми і методи національно-патріотичного виховання учнівської молоді (Вітковська О. Д.)


icon

Учителі, які викладають курс "Людина і світ"